Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch

Trường Du lịch - Đại học Huế Tổ chức Hội đồng chấm Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án cho các nghiên cứu sinh ngành Du lịch.

 

Nghien-cuu-sinh

Chúc mừng NCS Kiều Nga đã hoàn thành Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án.

nghien-cuu-sinh

Chúc mừng NCS Sui Nghiệp Phát đã hoàn thành Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án

nghien-cuu-sinh

Chúc mừng NCS Trâm Anh đã hoàn thành Tiểu luận tổng quan nghiên cứu luận án.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ

nghien-cuu-sinh

nghien-cuu-sinh

nghien-cuu-sinh

nghien-cuu-sinh

nghien-cuu-sinh

nghien-cuu-sinh

nghien-cuu-sinh