Đào tạo Sau đại học - Trường Du lịch - Đại học Huế

Tải các văn bản - quyết định tiến sĩ

08-03-2024    55 lượt xem

Các giấy tờ cần thiết trong Hồ sơ quá trình đào tạo Nghiên cứu sinh

Các giấy tờ cần thiết trong Hồ sơ quá trình đào tạo Nghiên cứu sinh

07-03-2024    79 lượt xem

Các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng kí dự tuyển Nghiên cứu sinh

Thí sinh đăng kí dự tuyển Nghiên cứu sinh cần có các hồ sơ sau:

07-03-2024    56 lượt xem

Các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ đăng kí dự tuyển dự bị tiến sĩ

Thí sinh đăng kí dự tuyển dự bị tiến sĩ cần có các hồ sơ sau: