Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Friday, Oct 28th

Last update:07:20:24 AM GMT

VỊ TRÍ: Thông tin chung Nghiên cứu khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Email In PDF.

Giáo dục

  • Tạo cơ hội cho sinh viên được trực tiếp tham gia vào các dự án nghiên cứu nhằm giúp sinh viên tăng cường kiến thức, hiểu biết về thực tế hoạt động kinh doanh du lịch. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học thông qua việc áp dụng những lý thuyết về nghiên cứu khoa học vào thực tiễn hoạt động nghiên cứu.
  • Thực hiện trao đổi, giúp đỡ nghiên cứu đối với những thực tập sinh, nghiên cứu sinh trong nước và ngoài nước đang thực hiện nghiên cứu các vấn đề liên quan đến du lịch

Cung cấp thông tin

  • Hợp tác với các Sở Du lịch, các cơ quan thống kê để xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về du lịch
  • Chia sẻ thông tin và dữ liệu thông qua các ấn phẩm, trang web.

Kết nối giữa cung và cầu trong nghiên cứu du lịch

  • Kết nối các nhà nghiên cứu trong nước với các tổ chức nước ngoài muốn thực hiện các dự án về du lịch.
  • Tiếp cận đặt hàng về các vấn đề liên quan đến du lịch cần được nghiên cứu từ các doanh nghiệp, địa phương.
  • Hỗ trợ triển khai các nghiên cứu ứng dụng trong du lịch.

Hỗ trợ phát triển

  • Kết nối chuyên gia quốc tế với các nhà hoạch định chiến lược phát triển du lịch địa phương và vùng
  • Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ bằng các dịch vụ tư vấn, hợp đồng quản lý